Міжрегіональна Академія
управління персоналом
(Полтавська філія)

ВКонтакте Facebook YouTube

Кафедри Полтавської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом

Кафедра економіки та менеджменту є випускною кафедрою за напрямом/спеціальністю «Менеджмент».

Навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі, серед них: доктор економічних наук; кандидати економічних наук, які поєднують високий рівень теоретичної підготовки з великим досвідом практичної роботи, що дає можливість постійно вдосконалювати теоретичний та методичний рівень викладання.

Викладачі кафедри проходять стажування у вищих навчальних закладах України приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах.

В роботі кафедри присутні два напрямки:

підготовка економістів широкого профілю (бакалаврів, спеціалістів);

підготовка менеджерів за спеціалізація ми (бакалаври, спеціалісти)

Основним принципом кафедри є залучення студентів до наукової праці з молодших курсів. Вони беруть участь у наукових конференціях, у заняттях в наукових гуртках, які організуються кафедрою.

Випускники Полтавської філії МАУП обіймають посади: керівників підприємств, установ, організацій (заступників директора філіалу, заступників начальника філіалу), керівників виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівників підрозділів кадрів і трудових відносин, керівників підрозділів маркетингу, керівників малих підприємств  в оптовій та роздрібній торгівлі.

Знання, вміння та навички, одержані студентами, поглиблена підготовка з менеджменту, маркетингу та економіки, досконале володіння діловими іноземними мовами, сучасними комп‘ютерними технологіями дозволяють зробити кар‘єру у бізнесі; ефективно керувати підприємствами, структурними підрозділами, різними видами діяльності на засадах маркетингу, створювати підприємства різних форм власності та забезпечувати їхню конкурентоспроможність і прибуткову діяльність в умовах ринку.

Кафедра  правознавства є випускаючою кафедрою і має якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців-юристів на високому професійному рівні.

Навчальний процес забезпечують найдосвідченіші фахівці: доктор наук та  кандидатів юридичних, які поєднують високий рівень теоретичної підготовки з великим досвідом практичної роботи та на освітянській ниві, що дає можливість постійно вдосконалювати теоретичний та методичний рівень викладання.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням форм та методів навчального процесу, підвищує теоретичний та методичний рівень викладання. Лекції, семінари, практичні заняття, навчання й тренування, аналіз конкретних практичних ситуацій, навчальна практика і стажування мають на меті підготувати висококваліфікованих професіоналів-юристів нової генерації, здатних ефективно вирішувати складні завдання правового забезпечення господарської діяльності  в сучасних умовах.

У Полтавській філії  МАУП підготовка фахівців у галузі права в навчальному процесі спирається на сучасні освітні технології, на інноваційні стратегії навчання.

Навчання студентів тісно пов’язано з набуттям практичних навичок. У філії налагоджено чітку систему проходження  виробничої та переддипломної практик  на підприємствах, в установах і організаціях м. Полтави та області.

У Полтавській філії  створена юридична клініка. Надання студентами безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим незахищеним верствам населення сприяє формуванню у студентів власних поглядів на юридичну професію, питання етичного характеру, ефективність роботи правової системи в цілому.

Велика увага приділяється вихованню у студентів поваги до обраної професії, підвищенню загального рівня культури та світогляду.

Випускники Полтавської філії МАУП  обіймають  посади суддів та їх помічників, прокурорів, помічників прокурорів, слідчих прокуратури та органів внутрішніх справ, нотаріусів, адвокатів та їх помічників, , податкових інспекторів, спеціалістів виконавчої служби, митної служби, відділу реєстрації актів цивільного стану, районних та обласного управлінь юстиції, юрисконсультів всіх рівнів та ін.

Кафедра соціально-гуманітарних  дисциплін  Навчальний процес забезпечують найдосвідченіші фахівці.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу: соціологію, філософію, історію України, українознавство, політологію, психологію, теорію соціального управління,  культурологію та ін.

Викладачами кафедри відповідно до навчальних планів та програм з 2014/15 навчального  року викладаються «Історія християнської церкви»,  «Основи християнської моралі», що сприяє духовному вихованню молодого покоління. Після вивчення курсів більшість студентів закріплюють свої релігійні уподобання відвідуванням монастирів, церков та інших релігійних місць м. Полтави та  України.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь не тільки у проведенні різноманітних наукових конференцій, але й готує здібну молодь для подальшої наукової роботи: студенти пишуть наукові роботи, беруть участь у студентських конференціях, „круглих столах” та симпозіумах.

За допомогою викладачів філологічних наук студенти  набувають  навичок з англійської та  латинської мови, розробляючи курс  поглибленого вивчення  іноземних мов.

У непростих соціально-економічних умовах (реформи системи освіти) кафедра продовжує адаптуватися відповідно до сучасних вимог суспільства,  її  робота будується з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, надбань кращих професорсько – викладацьких колективів, результатів наукових експериментів, що цілком відповідає міжнародним тенденціям розвитку освіти і сприяє інтеграції в європейський та світовий освітянський простори.

            У навчально-виховному процесі викладачі кафедр на сучасному етапі вирішують наступні  завдання:

 - удосконалення змісту освіти, подальша її зовнішня диференціація;

 - розробка принципово нових засобів навчання, удосконалення навчального обладнання;

 - комп’ютеризація навчального процесу, застосування нових інформаційних технологій;

 - підготовка навчальних посібників та методичних розробок відповідно до нового змісту освіти;

 - модернізація наявних форм і методів навчання і  контролю навчальних досягнень студентів;

 - виявлення шляхів посилення виховної ролі заняття;

 - удосконалення змісту і методики виховання;

 - демократизація навчально – виховного процесу, співпраця викладача і студента, самоуправління в навчально-виховному процесі;

 - стимулювання, розвиток ініціативи і творчості викладачів та студентів;

 - внутрішня диференціація навчання та виховання студентів;

 - підвищення компетентності викладачів та відповідальності за результати навчально-виховного процесу.